waiting

waiting
[΄weitiŋ] n սպասում, սպասելը. be tired of waiting հոգնել/ձանձրանալ սպասելուց. waiting list հերթագրվածների ցուցակ. be first on the waiting առաջինը լինել հերթագրվածների ցու ցակում. put smn on the waiting հերթագրել. waiting period/ time սպասելու ժամանակ. No waiting ! (ավտո) Կայանելը/Կանգառը արգելվո՛ւմ է

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Waiting — may refer to:In music: * Waiting (Fun Boy Three album) * Waiting (Thursday album) * Waiting... (EP), an EP by The Rockfords * Waiting (Green Day song) * Waiting (Miz song) * Waiting (Porcupine Tree song) * Waiting (KLF film), a video by The KLF * …   Wikipedia

 • Waiting — Single par Green Day extrait de l’album Warning: Sortie 2001 Enregistrement 2000 Durée 3:14 Genre Punk rock, pop punk F …   Wikipédia en Français

 • Waiting — Wait ing, a. & n. from {Wait}, v. [1913 Webster] {In waiting}, in attendance; as, lords in waiting. [Eng.] {Waiting gentlewoman}, a woman who waits upon a person of rank. {Waiting maid}, {Waiting woman}, a maid or woman who waits upon another as… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Waiting — Saltar a navegación, búsqueda «Waiting» Sencillo de Green Day del álbum Warning: Publicación 29 de octubre de 2001 Formato CD …   Wikipedia Español

 • Waiting — Студийный альбом Thursday Дата выпуска 18 января 2000 Записан …   Википедия

 • Waiting... — Waiting... Service non compris est un film américain réalisé par Rob McKittrick, sorti en 2005. Sommaire 1 Synopsis 2 Fiche technique 3 Distribution 4 À propos du film …   Wikipédia en Français

 • waiting — [wāt′iŋ] adj. 1. that waits 2. of or for a wait 3. that serves or is in attendance n. 1. the act of one that waits 2. a period of waiting in waiting in attendance, as on a king or other person of royalty …   English World dictionary

 • waiting — index expectation, ready (prepared) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Waiting... — Infobox Film name = Waiting... caption = Theatrical release poster director = Rob McKittrick producer = Chris Moore writer = Rob McKittrick starring = Ryan Reynolds Anna Faris Justin Long Dane Cook Chi McBride music = Adam Gorgoni cinematography …   Wikipedia

 • waiting — waitingly, adv. /way ting/, n. 1. a period of waiting; pause, interval, or delay. 2. in waiting, in attendance, as upon a royal personage. adj. 3. serving or being in attendance: waiting man; waiting maid; waiting woman. [1150 1200; ME (n.); see… …   Universalium

 • Waiting... (EP) — Infobox Album | Name = Waiting... Type = ep Artist = The Rockfords Released = January 2004 Recorded = 2003 Length = Label = Ten Club Producer = John Goodmanson Reviews = Last album = Live Seattle, WA 12/13/03 (2003) This album = Waiting... (2004) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”